Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Sidste rettidige dato for indsendelse af klage står i de enkelte links nedenfor.

Klager skal indsendes via Klageportalen.  Se link på forsiden af Planklagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Planklagenævnet

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her anvendes  NEM-ID for at logge sig på. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Klageportal - www.borger.dk

Klageportal - virk.dk

Klagegebyr
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.

De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklage-nævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til,

  • at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Landzonetilladelse til opdeling af stuehus på Lange Gyde 9, 5300 Kerteminde i 2 stk. helårsbeboelser (11. jan. 2018)

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på 15 m2 på Skyttehusvej 9, 5330 Munkebo (4. jan. 2018)

Landzonetilladelse til opførelse af helårsbeboelse på Kertinge Bygade 56, 5300 Kerteminde (2. januar 2018)

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af 4,8 ha af matr.nr. 11a Ladby By, Kølstrup, fra landbrugsjord til aktiviteter og formidling i tilknytning til Vikingemuseet. (29. dec. 2017)

Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse af matr. nr. 1g og 37c Marslev By, Marslev, til formidling af natur- og landbrugsrelateret undervisning (27. dec. 2017)

Landzonetilladelse til udvidelse af haveskur med 15 m2 halvtag på Hindsholmvej 458, 5370 Mesinge (21. dec. 2017)