Billede

Kommissoriet for græsrodspuljen er fastlagt således:

En græsrodspulje til støtte for mindre projekter. Puljen skal kunne søges af frivillige, foreninger så vel som individuelle grupper af borgere, der vil igangsætte aktiviteter eller anlæg, som gør Kerteminde Kommune til et bedre sted at bo. Eksempelvis kan nævnes foreningsdrevne ferieaktiviteter eller landsbyinitiativer, der gavner livet på landet.

Projekter målrettede kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter samt børn- og unge aktiviteter prioriteres. Det vil være et krav, at projekterne medfinansieres af frivillig arbejdskraft, og der vil blive set positivt på, at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering i form af eksempelvis LAG-midler.

Som udgangspunkt vil tilskud kunne være op til 15.000 kr.

Hvordan søges der?

Der søges via puljeansøgninger på den blå "Call to action" nedenunder.

Retningslinjer for tildeling af støtte til events og kulturelle aktiviteter

Formål
Støtte til kulturelle aktiviteter for borgere i Kerteminde Kommune og kommunens gæster. Støtten skal være medvirkende til, at arrangementet kan gennemføres.
Hvad kan der søges til?
Tilskud til kulturelle aktiviteter med offentlig adgang inden for:
• teater og performance
• dans
• udstilling af billedkunst og skulptur
• foto, film og video
• musik

Normalt gives der ikke støtte til:
Aktiviteter, der er afholdt før fremsendelse af ansøgning
• Kommercielle aktiviteter
• Studierejser
• Udgivelse af bøger
• Indspilning af plader, cd, videofilm mv.
• Møde- og foredragsvirksomhed
• Drifts- og etableringsudgifter
• Aktiviteter, der normalt støttes fra en anden forvaltning/afdeling


Tilskud kan gives i form af:
• Tilskud
• Underskudsgaranti

Regnskab over arrangementet sendes senest 3 måneder efter, arrangementet er afholdt, sammen med evt. anmodning om udbetaling. Regnskabet forelægges til derefter til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Hvem kan søge?
• Foreninger og grupper af personer
• Institutioner
• Undtagelsesvis – enkeltpersoner

Kriterier for at søge:
Tilskuddet skal gå til nye aktiviteter eller til nye samarbejder med forskellige aktører, det private erhvervsliv, foreninger, borgere m.fl.
Der vil ved behandling af ansøgning blive lagt vægt på:
• Den kulturelle aktivitet skal foregå inden for Kerteminde kommunes grænse.
• Der skal være offentlig adgang.
• At det er nyskabende aktiviteter.
• At tilskud til arrangementer så vidt muligt er fordelt i hele kommunen.

Der kan ydes tilskud til enkeltstående arrangementet eller til årligt tilbagevendende aktiviteter. Der er dog ingen garanti for, at tilbagevendende aktiviteter kan få tilskud fra puljen flere år i træk.


Hvordan søges der?
Der søges via puljeansøgninger på den blå "Call to action" nedenunder.
 
Ansøgningsfrister:
Puljen kan søges løbende.

Puljen kan søges af:

- foreninger
- aftenskoler
- institutioner

Der ydes tilskud til:

- nye initiativer
- udviklingsarbejder
- tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper
- tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet
- tværgående tilbud
- etablering af nye foreninger

Der ydes ikke tilskud til:

- tilbud, der har et kommercielt sigte
- tilbud, der hører under en anden lovgivning
- enkeltpersoner
- bespisning/forplejning
- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser

Tilskud kan ydes med følgende max. beløb:

•etablering af nye foreninger op til 3.000 kr.
•arrangementer op til 3.000 kr.
•øvrige initiativer, tiltag og tværgående samarbejder mm. efter behov.

Ansøgning:

Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.
Der søges via puljeansøgninger på den blå "Call to action" nedenunder.

 

Regnskab:

Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales.

Regnskabsskema kan downloades nederst på denne side.

 

Søg puljerne her

Ansøgningsskema til Start- og Udviklingspuljen

Ansøgningsskema til Toiletvogn

Regnskabsskema puljer

Regnskabsskema for Start og Udviklingspulje