Tilbudsfristen er udløbet d. 13-11-2017

Kerteminde Kommune vil gerne takke alle tilbudsgiverne for deres tilbud på udbuddet ’Jobmentor-indsatser’.
Kerteminde Kommune er glade for den interesse der har været vist ift. udbuddet, hvor vi modtog:
5 tilbud på delaftale 1
3 tilbud på delaftale 2
5 tilbud på delaftale 3

Udbuddet er afsluttet og Kerteminde Kommune har til hensigt at tildele følgende leverandører kontrakt på de tre delaftaler:
Delaftale 1: Integro
Delaftale 2: Integro
Delaftale 3: Integro
De indkomne tilbud er vurderet på pris (60 %) og kvalitet (40 %), og den vindende leverandør på hver enkelt delaftale lå øverst i begge tildelingsparametre.
Vurderingsudvalgets medlemmer har repræsenteret både ledelsesniveau og fagligt niveau i Ervervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Der vil være stand still-periode frem til d. 4.december 2017, hvorfor Kerteminde Kommune, Erhvervsafdelingen ikke vil indgå kontrakter og dermed underskrive før tidligst d. 5. december 2017

Udbudsform

Kerteminde Kommune, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker, at have ekstra fokus på støtte til  borgere, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet eller i en periode ikke har haft en aktiv arbejdsmarkedstilknytning.Derfor udbuddes tre delaftaler på jobmentor med fokus på  borgere fra målgrupperne kontanthjælp, ressourceforløb, ledighedsydelse, sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

 

Det aktuelle udbud sker i henhold til Udbudsloven (LOV nr. 1564 af 15.12.2015).
Udbuddet er omfattet af Udbudslovens afsnit vedr. regionale/kommunale myndigheders og offentlige organers mv. vareindkøb og tjenesteydelser under tærskelværdierne og uden grænseoverskridende interesse.

Udbuddet er dermed kun omfattet af de forvaltningsretlige principper om saglighed i forvaltningen, herunder forbuddet mod varetagelse af private hensyn, ligebehandlingsprincippet, kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning og proportionalitetsprincippet.

Spørgsmål til udbuddet

Alle henvendelser i forhold til udbuddet, herunder spørgsmål til udbudsmaterialet, skal fremsendes pr. e-mail til AC-konsulent Heidi Klemmensen på hkl@kerteminde.dk med emnet ”Spørgsmål – Udbud jobmentor-indsats ”.

Spørgsmål skal være fremsendt senest d. 08.11.2017

Tidsplan

Annoncering af udbud 14.10.2017
Sidste frist for modtagelse af spørgsmål 08.11.2017
Sidste frist for modtagelse af tilbud 13.11.2017
Beslutning om vinder af udbuddet 13.11.2017 - 20.11.2017
Underretning til vinder af udbuddet og de øvrige tilbudsgivere 20.11.2017
Offentliggørelse på kommunens hjemmeside 20.11.2017
Stand still-periode 20.11.2017 - 04.12.2017
Aftalens indgåelse 05.12.2017
Aftalens ikrafttræden 01.01.2018

Evaluering af indkomne tilbud

Kerteminde Kommune har i udbudsbetingelserne beskrevet, at tilbuddene vurderes med henblik på at identificere det ’økonomisk mest fordelagtige tilbud’ med vægtning af tildelingskriterierne:
Pris: 60 % - Kvalitet: 40 %

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal affattes på dansk og mailes direkte til:Heidi Klemmensen, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Mail: hkl@kerteminde.dk
Senest: d. 13.11.2017
I emnefeltet skal anføres: ”Tilbud på jobmentor-indsatser”
Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.

Spørgsmål og svar

Dato for spørgsmål Nr. Spørgsmål Svar fra Kerteminde Kommune
26-10-2017  1.

Der står i Udbudsbetingelserne under pkt. 3.5 Tilbudsfrist, at tilbuddet skal afleveres senest fredag den 13.11.2017 kl. 13. Menes der mandag den 13.11.2017?

Tilbudsfrist er mandag d. 13.11.2017 kl. 13.00

30-10-2017 2 Hvorledes skal dokumentationen for erfaring være? Vi har et succesfyldt og bredt kendskab til målgrupperne i delaftale 1 & 3. Vi har dog primært arbejdet med forløb (grupper), hvor der også har været en meget individuel indsats. Denne individuelle indsats minder i høj grad, om de opgaver I ønsker varetaget. Vil beskrivelse af dette kunne godkendes som dokumentation? I kan selvfølgelig trække referencer hos vores samarbejdskommuner.

31-10-2017
Ja, beskrivelsen af tidligere arbejde med målgrupperne kan godkendes som dokumentation. Kerteminde Kommune ønsker netop, at tilbudsgiver trækker på tidligere gode erfaringer og metoder. Samtidig skal det dog påpeges, at jobmentor-indsatsen i alle tre delaftaler skal tilrettelægges individuel og med personlige møder mellem jobmentor og borger.   

 

30-10-2017 3. Bilag 3, punkt 9.0: Er der et min. timetal for godkendelse af bonus for ansættelse/ordinære timer?

31-10-2017
Kerteminde Kommune har drøftet dette nøje inden udbuddet, og har en forventning om minimum 2 timers ansættelse pr. uge, idet disse borgere jf. 225-timers-reglen skal have fokus på opnåelse af ordinære timer/ansættelse.

Dette er dog ikke sat ind som et fast parameter ift. opnåpelse af bonus, da der kan være stor forskel på skånehensyn og graden af  arbejdsmarkedstilknytning og kompetencer  i målgruppen under delaftale 1 (kontanthjælp og ressourceforløb). Der  vil være borgere som allerede i starten af forløbet  vil kunne tage flere timer og borgere som vil skulle starte på et lavt timeniveau i selve praktikdelen.   

Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at tilbudsgiver ikke har opsøgende virksomhedskontakt. Det vigtige i jobmentor-indsatsen er, at støtte borgeren i at kunne deltage og bidrage på arbejdsmarkedet.  Derfor er fokus på progression og fastholdelse i prismodellen.

30-10-2017 4. Bilag 5, punkt 3.0: Kan/må leverandør være opsøgende i forhold til etablering af praktik og jobåbninger?

31-10-2017
Nej.
Kerteminde kommune ønsker, at det opsøgende arbejde ligger hos den enkelte borger som led i lovgivningens krav om, at personer på ledighedsydelse er ’aktivt jobsøgende’.
Jobmentor-indsatsen skal ses som en  mental støtte/coaching ift. at tro på egne kompetencer og muligheder på jobmarkedet.
 Dette er også afspejlet i prismodelen for delaftalen, hvor fokus ligger i progressionsdelen. Når der i kravspecifikationen er indskrevet, at borger i perioden skal søge minimum 4 stillinger i det private erhvervsliv, så forventer Kerteminde Kommune ,at tilbudsgiver støtter borger i at få dette iværksat, men det er borger selv som er den opsøgende i kontakten.
En af tankerne bag indsatsen er netop, at styrke borgernes eget initiativ ift. jobsøgning og styrke borgerens mentale proces omkring at være ’jobklar med skånehensyn’.

08-11-2017 5. I udbudsbetingelserne fremgår det under pkt. 2.5 at Bilag 9 Udkast til rammeaftalen ikke skal medsendes tilbuddet.  Ønskes Bilag 10 og 12 hhv. Udkast databehandleraftale og Arbejdsklausul tilsendt sammen med de øvrige bilag, som indgår i tilbuddet?

Tilbudsgiver skal medsende bilag 12 (Arbejdsklausul) med underskrift, hvorimod bilag 10 (databehandleraftale) foreløbig er et orienteringsbilag, og det skal derfor ikke  medsendes. Bilag 10 vil efterfølgende indgå i den færdige kontrakt på jobmentor-indsatserne.
Jævnfør afsnit 7 ’Tilbudsliste’ i Udbudsbetingelserne for liste med bilag som skal medsendes besvaret og underskrevet.

08-11-2017 6.

Rammeaftale, side 4 nederst: ”Kerteminde Kommune forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at afholde nye udbud af de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen om beskæftigelsesrettet indsats – jobmentor”

Er det korrekt forstået, at ordregiver vil udbyde de samme ydelser i kontraktperioden til andre aktører? I så fald, hvad er incitamentet for at tegne en rammeaftale med ordregiver?

Nej, Kerteminde Kommune vil som udgangspunkt ikke afholde udbud omfattet af rammeaftalen i perioden, da der forventes at indgå kontrakt på jobmentorindsatser på 2 år med mulighed for optioner.

Passus  er indskrevet i rammeaftalen, for at imødekomme en situation, hvor samarbejdet mellem Kerteminde Kommune og kontraktholder stopper før  periode for rammeaftalen. 

08-11-2017 7.

Rammeaftale, side 5, afsnit 3: ” Delaftaler kan kun indgås inden for rammeaftalens varighedsperiode. Forløb hos leverandør kan ikke vare ud over ramme- og delaftalens gyldighedsperiode”.
Er det korrekt forstået, at igangværende mentorforløb uden videre stopper ved kontraktens udløb, uagtet progression/status?

Ja, det er korrekt forstået.
Der er i dette udbud, på alle tre delaftaler, tale om jobmentorforløb, som er af kortere varighed og koncentreret omkring støtte til igangsættelse og fastholdelse af virksomhedsrettet  indsats.

Der er ikke tale om langvarig social-mentor indsats.

08-11-2017 8.

Rammeaftale, side 5, afsnit 5: ”Rammeaftalen kan opsiges af Kerteminde Kommune, Erhvervsafdelingen og anden aktør med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være skriftlig. Kommunen kan ikke indgå delaftaler efter datoen for afsendelse af opsigelsen”.
Kan ordregiver oplyse hvem ”en anden aktør” kan være?

’Anden aktør’ er lig med den leverandør der har indgået rammeaftalen med Kerteminde Kommune. Betegnelsen ’anden aktør’ er nu erstattet med ’leverandør’ i rammeaftalen, så betegnelsen fremstår ensrettet i hele rammeaftalen.
08-11-2017 9.

Rammeaftale, side 10, afsnit 22: ” Leverandør er forpligtet til at tegne de nødvendige lovpligtige forsikringer og opretholde disse i rammeaftalen og indgået delaftales løbetid. Kerteminde Kommune er til enhver tid berettiget til at kræve dokumentation herfor.
Reglerne om erstatning i forhold til personer, der deltager i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik fremgår af Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 15 (BEK nr. 1003 af 30/08/2015).
Leverandørs udgifter til forsikringer er Kerteminde Kommune uvedkommende”.
Det er ikke normal praksis for disse ydelser at kommuner som myndighed overdrager forsikringsansvaret til ekstern leverandør.
Ovenstående indebærer en ikke-kvantifiserbar risiko for tilbudsgiver. Vil ordregiver acceptere en beløbsgrænse på f.eks. DKK 2 mio. pr. hændelse?

Afsnittet 22 i rammeaftalen er nu tilrettet
Teksten omkring reglerne for erstatning ift. borgere der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, var kun  medtaget til orientering omkring lovgivningen på området. Kerteminde Kommune følger selvfølgelig lovgivningen på området, jf.
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr 1297 af 09/11/2016

Kapitel 15, Erstatning
Arbejdsskader ved deltagelse i tilbud

§ 124. For personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7 og 9-14, yder kommunen erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, efter lovens kapitel 11.

Stk. 2. Sager om erstatning m.m. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 124, 126 og 127.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis personen efter andre regler er berettiget til erstatning m.m. efter lov om arbejdsskadesikring.

Der er ikke krav til leverandør om at overtage forsikringsansvaret for ovenstående – og dermed heller ikke krav om en given beløbsgrænse ift. ovenstående, men leverandør er forpligtet til at have og opretholde lovpligtige forsikringer i aftalens løbetid, herunder fx arbejdsskadesikring for ansatte medarbejdere hos leverandør.

Udbudsmaterialet: